Hulpverlening

Totaalpakket

EHBO Hoogland levert een totaal pakket in EHBO-hulpverlening bij evenementen. Daarbij is het streven om met een groep EHBO-vrijwilligers onderdeel te zijn van de organisatie vrijwilligers die het evenement mogelijk maken. Zo speelt EHBO Hoogland zijn onderscheidende rol binnen een gemeenschap van mensen.

Het is ons streven om met een groep EHBO-vrijwilligers onderdeel te zijn van het evenement.

Het is ons streven om met een groep EHBO-vrijwilligers onderdeel te zijn van het evenement.

EHBO Hoogland neemt zijn verantwoordelijkheid voor het totaalpakket evenement hulpverlening, de organisator is eindverantwoordelijk voor het gehele evenement.

Dat maakt het inhuren van EHBO Hoogland alleen voor het ‘tegen betaling uitvoeren van een kunstje’ minder geschikt.

Deze duidelijke meerwaarde komt ook in andere onderdelen tot uiting en wordt door evenementen organisatoren vaak hooggewaardeerd.

Kwaliteit

EHBO Hoogland gaat altijd voor kwaliteit. Is een hoge mate van kwaliteit in de hulpverlening niet of moeilijk haalbaar, dan kan de keuze zijn om niet op een aanvraag in te gaan.

Kwaliteit wordt niet alleen bepaald door de inzet op het evenement zelf, beschikbare materialen en mensen, maar ook door overleg vooraf (mogelijkheid tot het maken van goede afspraken) en achteraf (evaluatie). Kwaliteit speelt ook bij het contact met professionele (externe) spoedeisende hulpverlening. EHBO Hoogland verzorgd deze zelfstandig.
Ook wordt inzage gevraagd in het advies (GHOR) en de veiligheidsparagraaf in het evenementen/calamiteiten plan.

Evenementen hulp wordt vanuit de visie van EHBO Hoogland niet alleen geboden op basis van klinische of geneeskundige argumenten, maar ook door ‘zorg voor mensen’.

Kwaliteit vereist continue investeringen en verbeteringen (materialen, opleidingen, kennis, ervaring).

Preventie

EHBO Hoogland bemoeit zich tot op zekere hoogte, waar er raakvlakken met de EHBO-hulpverlening zijn, met preventieve maatregelen om mogelijke ongelukken tijdens een evenement te voorkomen.

Dat kan vooraf in het overleg, maar gebeurd meestal tijdens het evenement. Komen EHBO-hulpverleners zaken tegen die mogelijk een onnodig extra risico opleveren dan wordt contact gezocht met de organisatie. Verwacht wordt dat een organisator direct maatregelen treft. Dit onderdeel wordt tijdens overleg altijd besproken. Deze hulp bij preventie moet door de organisator gewenst zijn.

Ervaring

EHBO Hoogland werkt met een vast team van goed opgeleide vrijwilligers en zet de vrijwilligers in op basis van de keuze van de individuele vrijwilliger, maar ook op basis van specifieke kenmerken van het evenement. Ervaring en opleiding maken onderdeel uit van de keuze van mensen die worden ingezet. Dit is ook een kwaliteitsaspect.

Denk aan specifieke ervaring met alcohol en drugs, wandelletsels, sportevenementen e.d.

Een speciale opleiding ‘evenementen hulpverlening’ gaat de kwaliteit en kennis bij de hulpverlening vergroten.

Ervaring betekend ook de meerwaarde van het jaarlijks verzorgen van de EHBO-hulpverlening bij een aantal vaste terugkerende evenementen, waardoor ervaringen van voorgaande jaren kunnen doorwerken in afspraken en maatregelen voor het jaar daarop. Hierdoor neemt de kwaliteit telkens toe. Hier speelt ook het relatie aspect (hieronder).

Netwerk

EHBO Hoogland stelt zich ten doel binnen de gemeenschap een netwerk op te bouwen. Een netwerk binnen een, min of meer, vaste groep evenementen organisaties waardoor bij beide partijen veel kennis is van de ideeën en mogelijkheden van de ander. Een ‘ons kent ons’ situatie zorgt ervoor dat partijen elkaar makkelijker weten te vinden en ook sneller afspraken kunnen maken wat de inzet bij evenementen hulpverlening ten goede komt.

Hierbij moet ook gedacht worden aan bijvoorbeeld de relatie met evenementen beveiliging.

Een ander belangrijk onderdeel is een goed contact met andere betrokkenen bij evenementen hulpverlening en vergunningverlening, zoals de vertegenwoordiger van gemeente, VRU (bureau GHOR), Politie, e.d.

Relatie

EHBO Hoogland wil meer zijn dan een club die ‘tegen betaling een kunstje komt doen’. Zij staan ervoor om een goede relatie op te bouwen met partners in de evenementen hulpverlening. Dit vergt veel tijd en inzet gedurende een langere periode. Het hebben van een goede relatie met de organisatie van een evenement komt het inrichten en verzorgen van de hulpverlening en zo de kwaliteit ten goede. Het zorgt voor respect en vertrouwen.

Een goede relatie opbouwen zorgt mede voor het bestaansrecht van EHBO Hoogland bij steeds meer en beter verlopende hulpverleningen, en is een investering voor jaren.

EHBO Hoogland wenst dat met moeite, gedurende langere tijd, opgebouwde relaties worden gerespecteerd.

Samenwerking

EHBO Hoogland is voorstander van samenwerking. Samenwerking met de afdeling Rode Kruis Hoogland en andere externe partners in ‘hulpverleningsland’.

Voorwaarde is dat samenwerking altijd op een open en eerlijke manier plaats vindt en op basis van gelijkwaardigheid. Ieder in zijn eigen rol.

Zo werkt EHBO Hoogland regelmatig samen met een aantal Rode Kruis afdelingen en met een externe partner, ‘MedEvent’ voor specifieke ALS hulpverlening. Meestal op verzoek van de evenement organisator. In samenwerking wordt dan een medisch plan opgesteld, waar ook de wederzijdse verantwoordelijkheden worden vastgelegd.

Samenwerking wordt ook uitdrukkelijk gezocht in afspraken vooraf, en tijdens de uitvoering van een evenement. Een duidelijke rol is hier altijd weggelegd bij de evenement beveiliging. Met een organisatie op dit gebied is inmiddels ook een goede verstandhouding ontstaan (Sitecom Security).

Samenwerking moet altijd van twee kanten komen. Verklaard een partner duidelijk geen samenwerking voor te staan, dan houd het op.

Keuze voor hulpverlening

EHBO Hoogland kan altijd een keuze maken om een evenement te ondersteunen, of niet. Hier kunnen heel uiteenlopende redenen een rol spelen.

Wat voor EHBO Hoogland heel duidelijk is, is dat een keuze om een evenement niet te ondersteunen gevolgen heeft voor de toekomst. Zo kan het voorkomen dat het voor de eerste maal ondersteunen van een evenement onder minder ideale omstandigheden of met meer moeite en inzet, de start kan zijn van het aangaan van een relatie waarbij een basis wordt gelegd voor de ondersteuning van dat evenement in de toekomst.

Wens van de klant

Voor EHBO Hoogland moet als uitgangspunt bij alle hulpvragen altijd de wens van de klant voorop staan. De organisator van een evenement is immers ook altijd eindverantwoordelijk.

Een organisator moet vrij kunnen kiezen met welke partijen/personen hij in zee gaat. Inhoudelijk moet de geboden hulpverlening aansluiten bij de wensen en eisen die door de aard van het evenement aan de hulpverlening worden gesteld.

EHBO Hoogland wil niet in de situatie komen waarbij zij een evenement ondersteunt waarbij de organisator eigenlijk anders wil. Het kan niet zo zijn dat partijen tot elkaar veroordeeld worden op basis van andere regels dan de wens van de organisatie en de kwaliteit van de hulpverlening.